Search by category:
Tin tức

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU.

    Ngày 19/8/2021 Ban tuyên giáo Tỉnh ủy đứng đầu là đồng chí Phạm Đồng Thụy tổ chức làm việc với lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch cùng các Trưởng phòng ban đơn vị trực thuộc Sở để nghe, kiểm tra, rà soát việc thực hiện NQ 04/TU.

Ngày 30/01/2019 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIX) ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU về tăng cường giáo dục, phát huy truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng của quê hương Thái Bình cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Khi có Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIX), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ động, tích cực tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cụ thể hóa Nghị quyết số 04 bằng các văn bản để sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Trong 2 năm qua, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch đã khẳng định được vai trò trong công tác quản lý, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch nhằm tăng cường giáo dục và phát huy truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng của quê hương đến người dân trong và ngoài tỉnh. Chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa được nâng cao, nhiều giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của quê hương được kế thừa; các di tích văn hóa được bảo tồn gắn với giáo dục truyền thống lịch sử địa phương; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị văn minh” được chú trọng; các trung tâm văn hóa, thể thao được quan tâm đầu tư xây dựng nhằm tạo không gian sinh hoạt văn hóa của nhân dân.

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, còn một số tồn tại, hạn chế: việc triển khai thực hiện Nghị quyết ở một số địa phương chưa thường xuyên, kịp thời; một số di sản văn hóa phi vật thể có giá trị, mang bản sắc riêng có của Thái Bình có nguy cơ thất truyền; hệ thống di tích lịch sử  văn hóa xuống cấp chưa được đầu tư, nâng cấp; công tác bảo tồn di sản văn hóa gắn với quảng bá, phát triển du lịch chưa đạt yêu cầu đề ra.

Những kết quả đạt được và những hạn chế còn tồn tại trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 04 là động lực để Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết trong những năm tiếp theo.

 

Nguyễn Huyền TH

 

Bài viết đã được đăng ký bản quyền (DMCA). Quý vị copy nội dung hãy để lại link về bài gốc hoặc ghi rõ nguồn thaibinhtourism.com.vn.
Copyright © 2023 | thaibinhtourism.com.vn | All Rights Reserved. DMCA.com Protection Status