Search by category:

Cách đây tròn 73 năm, ngày 19/8/1945, trong khí thế sục sôi cách mạng, nắm bắt thời cơ “ngàn năm có một”, Đảng ta và lãnh tụ Hồ Chí Minh đã phát động toàn dân tiến hành tổng khởi nghĩa, làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám “long trời lở đất”, đập tan xiềng xích nô lệ của thực dân, phát xít, lật đổ chế độ thuộc địa nửa phong kiến, giành chính quyền trong toàn quốc, lập nên nước Việt Nam Phát huy sức mạnh toàn dân để phát triển toàn diện Dân chủ Cộng hòa – nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á.

Thời gian đã lùi xa nhưng tầm vóc, ý nghĩa thắng lợi, bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám vẫn còn nguyên giá trị và ngày càng tỏa sáng. Đó là một trong những trang chói lọi nhất trong lịch sử đất nước, một dấu mốc lớn trên con đường phát triển trong suốt chiều dài mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Đánh giá ý nghĩa lịch sử của sự kiện này, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào, mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc”.

Tinh thần tiến công và giá trị to lớn của những bài học từ Cách mạng Tháng Tám vĩ đại luôn khơi nguồn, bồi đắp sức mạnh cho toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta bước tiếp chặng đường mới, viết tiếp những trang sử mới. Ðó là những chiến thắng của sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc – tiêu biểu là chiến thắng Ðiện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, kết thúc chín năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược; đó là chiến thắng vĩ đại “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”, thu giang sơn về một mối, đất nước thống nhất, non sông độc lập, tự do. Đặc biệt, những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước do Ðảng ta khởi xướng và lãnh đạo càng khiến chúng ta tin tưởng vào sự thịnh vượng, tương lai tươi sáng của đất nước trên con đường hội nhập và phát triển.

Năm nay, chúng ta kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám thành công trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nghị quyết, kết luận của Trung ương. Cả hệ thống chính trị đang vào cuộc, chuyển động theo hướng tích cực: Đảng ban hành và lãnh đạo thực hiện các nghị quyết quan trọng; Chính phủ hành động quyết liệt thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng; Quốc hội có những đổi mới mạnh mẽ, được cử tri và nhân dân cả nước hoan nghênh. Nhiều quyết sách và việc làm cụ thể của Đảng, Nhà nước về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát triển kinh tế – xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, chăm lo đời sống nhân dân được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ và đang đòi hỏi, kỳ vọng phải làm tốt hơn nữa.

Trên quê hương Thái Bình, kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của Cách mạng Tháng Tám, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh đang dồn hết tâm lực, trí lực thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Các cấp, các ngành đặc biệt chú trọng nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; kiên quyết, kiên trì thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung xây dựng chính quyền các cấp và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Quyết liệt cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Tỉnh cũng thực hiện nhiều giải pháp cơ cấu lại tổng thể nền kinh tế và các ngành, lĩnh vực gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chú trọng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội; hoàn thiện các cơ chế, chính sách để thu hút, huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển; xây dựng khu vực ven biển thành trọng điểm kinh tế của tỉnh; không ngừng chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, chúng ta càng hiểu rõ quá trình lịch sử thực tiễn sâu sắc, nhận thức đầy đủ trách nhiệm của thế hệ sau trong việc vận dụng và phát triển những bài học kinh nghiệm quý, những tư tưởng mang tầm vóc vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám vào thực hiện công cuộc đổi mới của đất nước hôm nay. Biến tinh thần hào hùng của Cách mạng Tháng Tám thành hiện thực, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình nguyện đoàn kết, tận dụng thời cơ, vận hội, vượt qua khó khăn, thách thức, đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra, xây dựng quê hương Thái Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh.

BÁO THÁI BÌNH.
Bài viết đã được đăng ký bản quyền (DMCA). Quý vị copy nội dung hãy để lại link về bài gốc hoặc ghi rõ nguồn thaibinhtourism.com.vn.
Copyright © 2023 - 2024 | thaibinhtourism.com.vn | All Rights Reserved. DMCA.com Protection Status