Search by category:
Tin tức

Kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9

    Nhiều hoạt động tổ chức kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc Khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhằm khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc; củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Cách mạng tháng Tám thành năm 1945 thành công đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Chính quyền về tay nhân dân, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, chấm dứt chế độ phong kiến ở Việt Nam, kết thúc hơn 80 năm nhân dân Việt Nam dưới ách đô hộ của thực dân, phát xít. Nhân dân ta từ thân phân nô lệ trở thành người dân một nước độc lập, làm chủ vận mệnh của mình. Nước Việt Nam từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, tự do và dân chủ.

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã để lại những bài học vô cùng to lớn. Đó là bài học về xác định đường lối chiến lược, sách lược đúng đắn và phương pháp cách mạng thích hợp của Đảng lãnh đạo; đó là bài học về dự báo thời cơ, nắm chắc thời cơ, đó là bài học xây dựng lực lượng cách mạng, từ lực lượng chính trị đến lực lượng quân sự, huy động được lực lượng của toàn dân vào cuộc đấu tranh chung; đó là bài học về kết hợp thời, thế và lực để lấy ít địch nhiều, lấy yếu thắng mạnh; đó là bài học phân hóa kẻ thù, biết mình biết địch, nhân nhượng có nguyên tắc; đó là bài học về khởi nghĩa từng phần đi đến tổng khởi nghĩa toàn quốc để giành thắng lợi hoàn toàn cho một cuộc cách mạng.

70 năm qua, cách mạng Việt Nam đã đi qua nhiều giai đoạn, nhiều bước ngoặt và vượt qua nhiều thử thách, đưa đất nước phát triển trên con đường hội nhập. Gần 30 năm đổi mới là một chặng đường lịch sử quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành mọi mặt của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Công cuộc đổi mới đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, tạo nên những biến đổi sâu sắc trong đời sống xã hội.

Cùng với thời cơ, chúng ta cũng đang đứng trước những thách thức không nhỏ. Tinh thần Cách mạng tháng Tám, bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám vẫn còn nguyên ý nghĩa đối với sự nghiệp đổi mới hiện nay, sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước để giành thắng lợi ngày càng to lớn hơn.

Bài viết đã được đăng ký bản quyền (DMCA). Quý vị copy nội dung hãy để lại link về bài gốc hoặc ghi rõ nguồn thaibinhtourism.com.vn.
Copyright © 2023 - 2024 | thaibinhtourism.com.vn | All Rights Reserved. DMCA.com Protection Status