Search by category:
Tin tức

Thực trạng và định hướng phát triển hệ thống nhà văn hóa ở Thái Bình

    Thái Bình là một trong những tỉnh đi tiên phong trong xây dựng và phát triển hệ thống nhà văn hóa. Năm 1978, Nhà Văn hóa huyện Đông Hưng là nhà văn hóa cấp huyện đầu tiên trong cả nước được khánh thành và đi vào hoạt động. Tiếp sau đó lần luợt 7/8 huyện, thành phố được đầu tư xây dựng nhà văn hóa cấp huyện. Năm 1981, Nhà Văn hóa trung tâm tỉnh được thành lập. Hệ thống nhà văn hóa cấp xã, thôn từng bước phát triển, luôn đạt kết quả cao hơn so với bình quân chung của cả nước. Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Quyết định 1086/1999/QĐ-UBND và Quyết định 48/2005/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà Văn hóa cấp xã, thôn. Những văn bản đó là cơ sở pháp lý thúc đẩy phát triển, hoàn thiện hệ thống nhà văn hóa ở cơ sở. Đặc biệt, khi có phong trào xây dựng nông thôn mới (từ năm 2009), các thiết chế nhà văn hóa xã, thôn được chính quyền cơ sở chú trọng đầu tư xây dựng theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Hiện nay, toàn tỉnh có 286 nhà văn hóa xã, phường, thị trấn (đạt 100%); 1.527 nhà v

Bộ máy tổ chức thiết chế văn hoá ở cấp tỉnh, huyện, xã đã được kiện toàn, ở các thôn, tổ dân phố đang dần được kiện toàn theo Thông tư hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh. Ban chủ nhiệm nhà văn hóa mỗi xã, phường, thị trấn có từ 5 – 12 thành viên, Chủ nhiệm nhà văn hóa do công chức văn hóa xã đảm nhiệm, Phó chủ nhiệm là Bí thư Đoàn thanh niên và đại diện các ban, ngành, đoàn thể (Đài phát thanh, Ủy ban Mặt trận tổ quốc, Hội cựu chiến binh, Hội phụ nữ…) làm ủy viên.

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ văn hoá của cán bộ nhà văn hóa từ cấp tỉnh đến cấp xã từng bước được nâng lên. Hiện tại, ở cấp tỉnh 80% số cán bộ có trình độ đại học, 20% trình độ cao đẳng; cấp huyện 50,9% có trình độ đại học, 7,5% trình độ cao đẳng, 41,6% trình độ trung cấp; cấp xã 5% có trình độ đại học, 32% trình độ cao đẳng, 25% trình độ trung cấp, còn 38% không qua đào tạo cơ bản và không có chuyên môn nghiệp vụ văn hóa.

Nguồn kinh phí hoạt động của các thiết chế nhà văn hóa từ cấp tỉnh đến cấp xã chủ yếu do ngân sách Nhà nước cấp. Kinh phí hoạt động nghiệp vụ đối với Nhà Văn hóa cấp tỉnh, cấp huyện trên 200 – 300 triệu/năm/đơn vị; đối với Nhà Văn hóa xã, phường, thị trấn từ 10 – 20 triệu đồng/năm/đơn vị.

Hệ thống thiết chế nhà văn hoá đã phát huy chức năng, nhiệm vụ tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao, thông tin, góp phần tích cực tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu hưởng thụ, sáng tạo văn hoá, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá của dân tộc.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hệ thống thiết chế nhà văn hóa vẫn còn những hạn chế, khó khăn. Số lượng, chất lượng và hiệu quả hoạt động chưa cao. Nhiều nhà văn hóa có cơ sở vật chất, trang thiết bị lạc hậu, xuống cấp, thiếu thốn. Nhà Văn hóa trung tâm tỉnh được xây dựng từ những năm 1960-1965; Trung tâm  Văn hóa Thể thao các huyện, ngoài Trung tâm huyện Tiền Hải và Đông Hưng được đầu tư xây mới hiện đại, còn lại đều được xây dựng cách đây trên 30 năm, hiện nay đều đã xuống cấp. Riêng Thành phố chưa có Nhà Văn hóa thành phố. Đa số nhà văn hóa xã đã được đầu tư trang thiết bị chuyên dùng như: Tăng âm, loa máy, ánh sáng, phông màn, bàn ghế, tủ sách…, tuy nhiên vẫn còn một số địa phương chưa được quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị chuyên dùng cho nhà văn hóa. Trong số 1.527 nhà văn hóa thôn, tổ dân phố, có 688 nhà văn hóa chưa đạt quy chuẩn do tận dụng các thiết chế đình, chùa, nhà trẻ, nhà kho, nhà bạt. Nguồn ngân sách của tỉnh còn nhiều khó khăn nên kinh phí đầu tư cho hoạt động văn hóa còn nhiều hạn chế, đặc biệt là đối với cơ sở xã, phường. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ mặc dù đã được nâng lên song vẫn còn hạn chế, bất cập.

Nhằm khắc phục những hạn chế khó khăn trên và định hướng, thúc đẩy phát triển hệ thống nhà văn hóa trên địa bàn toàn tỉnh, trong thời gian tới, nhà văn hóa các cấp cần tập trung một số nhiệm vụ sau:

Một là: Tiếp tục tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền về quy hoạch đất, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, hiện đại hóa trang thiết bị, theo các tiêu chí trong Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013-2020, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2164/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tiêu chí cơ sở vật chất, bộ máy tổ chức, hoạt động đối với Trung tâm Văn hóa cấp tỉnh, huyện, xã, thôn (Thông tư 03/2009/TT-BVHTTDL; Thông tư 11/2010/TT-BVHTTDL; Thông tư 12/2010/TT-BVHTTDL; Thông tư 06/2011/TT-BVHTTDL). Theo Quy hoạch trên, diện tích đất sử dụng cho nhà văn hóa thôn (không kể diện tích các công trình thể thao quần chúng) tối thiểu 300m2; thiết chế văn hóa, thể thao cấp xã (không kể diện tích các công trình thể thao quần chúng) tối thiểu 500m2; cấp huyện tối thiểu 2.500m2; cấp tỉnh tối thiểu 5.000m2. Công trình được xây dựng ở vị trí trung tâm, thuận lợi cho sinh hoạt của nhân dân, kiến trúc hiện đại, bền vững, phù hợp với đặc trưng văn hóa địa phương. Đảm bảo trang thiết bị chuyên dùng đồng bộ, phù hợp và đáp ứng yêu cầu phục vụ cho các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ. Để đảm bảo kinh phí xây dựng, kinh phí tổ chức hoạt động, bên cạnh việc sử dụng nguồn kinh phí đầu tư từ ngân sách Nhà nước, cần đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động, gắn với mở rộng dịch vụ, huy động sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân đóng góp xây dựng thiết chế văn hóa. Phong trào xây dựng nông thôn mới chính là cơ hội, điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh việc đầu tư xây dựng, hoàn thiện thiết chế nhà văn hóa, đặc biệt là nhà văn hóa xã, thôn.

Hai là: Tổ chức đào tạo, cử cán bộ đi đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn; tham mưu chính sách đãi ngộ, phụ cấp đối với cán bộ văn hóa nhằm động viên, khích lệ lòng nhiệt huyết, sáng tạo của cán bộ, thu hút những người có đủ tâm, tài cống hiến cho sự nghiệp.

Ba là: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí gắn với nhu cầu của người dân. Nâng cao hiệu quả các hoạt động văn nghệ quần chúng, đặc biệt là các cuộc hội thi, hội diễn, các hoạt động thông tin tuyên truyền, phát triển hệ thống các câu lạc bộ. Tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ đối với hệ thống thiết chế nhà văn hóa cấp dưới. Đẩy mạnh hướng dẫn, hỗ trợ, phối hợp với các đơn vị trong tổ chức hoạt động văn nghệ quần chúng.

Thực hiện tốt những nhiệm vụ, giải pháp trên đây, tin rằng trong những năm tới, hệ thống thiết chế nhà văn hóa ở Thái Bình sẽ tiếp tục có những bước phát triển mới góp phần vào sự phát triển chung của xã hội.

Bài viết đã được đăng ký bản quyền (DMCA). Quý vị copy nội dung hãy để lại link về bài gốc hoặc ghi rõ nguồn thaibinhtourism.com.vn.
Copyright © 2023 | thaibinhtourism.com.vn | All Rights Reserved. DMCA.com Protection Status